Výpis

z nadačního rejstříku, vedeného, Krajským soudem v Brně , oddíl N, vložka 793

Datum vzniku a zápisu: 31. ledna 2022

Spisová značka: N 793 vedená u Krajského soudu v Brně

Název: Nadační fond sportu, kultury a vzdělávání Prostějov

Sídlo: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Identifikační číslo: 142 03 511

Právní forma: Nadační fond


Účel nadačního fondu:

Podpora a rozvoj sportu, kultury a vzdělávání na území statutárního města Prostějov formou vyhlašování grantů a poskytování individuálních příspěvků na podporu:

 • pořádání jednorázových sportovních akcí, celoroční činnosti sportovních klubů a spolků a fyzických osob působících v oblasti sportu
 • pořádání jednorázových kulturně společenských akcí a celoroční činnosti
 • kulturních klubů a spolků a fyzických osob působících v oblasti kultury a vzdělávání
 • k naplnění účelu nadačního fondu může fond realizovat své záměry i mimo území města Prostějova
 • k naplnění účelu nadačního fondu vykonává nadační fond činnosti zaměřené na získávání finančních prostředků a jiných majetkových hodnot

Správní rada:

člen správní rady:

JUDr. BOHUSLAV ŠVAMBERK, dat. nar. 18. března 1964

Krasická 333/61, Krasice, 796 01 Prostějov

Den vzniku členství: 31. ledna 2022


člen správní rady:

PaedDr. JAN KRCHŇAVÝ, dat. nar. 25. prosince 1955

Šárka 3920/4, 796 01 Prostějov

Den vzniku členství: 31. ledna 2022


člen správní rady:

Ing. MILADA SOKOLOVÁ, dat. nar. 6. září 1974

Vrlova 370/7, 796 01 Prostějov

Den vzniku členství: 31. ledna 2022


člen správní rady:

RADEK MUDRLA, dat. nar. 22. března 1978

Nerudova 607/41, 796 01 Prostějov

Den vzniku členství: 31. ledna 2022


předseda správní rady:

Bc. MILOŠ SKLENKA, dat. nar. 23. srpna 1963

Plumlovská 663/78, 796 01 Prostějov

Den vzniku funkce: 31. ledna 2022

Den vzniku členství: 31. ledna 2022


člen správní rady:

Ing. MAREK MOUDRÝ, dat. nar. 24. dubna 1974

Krasická 333/61, Krasice, 796 01 Prostějov

Den vzniku členství: 31. ledna 2022


člen správní rady:

Mgr. RADIM WEISSER, dat. nar. 6. srpna 1969

Za Vodou 264/25, 798 02 Mostkovice

Den vzniku členství: 31. ledna 2022

oddíl N, vložka 793

Údaje platné ke dni: 2. února 2022 03:44 2/2


člen správní rady:

Bc. JAN ZATLOUKAL, dat. nar. 11. září 1981

sídl. E. Beneše 3916/21, 796 03 Prostějov

Den vzniku členství: 31. ledna 2022


člen správní rady:

Ing. SVATOSLAV NOVÁK, dat. nar. 16. března 1959

Jaroslava Kaštila 3637/17, 796 01 Prostějov

Den vzniku členství: 31. ledna 2022

Počet členů: 9

Způsob jednání: Nadační fond navenek zastupují společně předseda správní rady a jeden člen


správní rady

Zakladatel:

Statutární město Prostějov, IČ: 002 88 659

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Vklad: 100 000,- Kč

Splaceno: 100%


Revizor:

Ing. PAVEL DOPITA, LL.M., MBA, dat. nar. 22. července 1964

Kpt. Nálepky 456/74, Vrahovice, 798 11 Prostějov

Den vzniku funkce: 31. ledna 2022

.

Smlouva o poskytnutí příspěvku

Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku z nadačního fondu a nadačního příspěvku z grantové oblasti


uzavřená mezi stranami:

Nadační fond sportu, kultury a vzdělávání Prostějov

zastoupený : Bc. Sklenka Miloš, předsedou správní rady a .........................členem správní rady

sídlo : Masarykovo nám. 130/14, 796 01 Prostějov

IČ 14203511

bank. spojení : ČSOB a.s., pobočka Prostějov

číslo účtu : 303967155/0300

jako "Nadační fond" na straně jedné

a

pan/paní, firma, z.s. ...........................

zákonný zástupce nezletilého NEBO uvést jiný vztah k nezletilému ..................

datum narození :

trvale bytem :

bank. spojení :

číslo účtu :

jako "příjemce" na straně druhé

I.

Předmět smlouvy

 • Předmětem této smlouvy je poskytnutí nadačního příspěvku z majetku Nadačního fondu příjemci.
 • Nadační příspěvek je poskytován v souladu s účelem Nadačního fondu příjemci výhradně za účelem rozvoje sportu, kultury a vzdělávání
 • O poskytnutí nadačního příspěvku příjemci bylo rozhodnuto správní radou Nadačního fondu dne................

II.

Výše nadačního příspěvku, doba plnění

 • Nadační fond poskytne příjemci za účelem uvedeným v čl. I nadační příspěvek ve výši:

Kč ......,- (slovy............. korun českých)

 • Nadační příspěvek bude Nadačním fondem poukázán bankovním převodem na účet příjemce jednorázově nejpozději do 15 kalendářních dnů po podpisu této smlouvy.
 • Nadační příspěvek je poskytnut na rok 20...

III.

Podmínky použití nadačního příspěvku

 • Příjemce se zavazuje použít nadační příspěvek výlučně k účelu, pro který byl poskytnut a odpovídá za jeho účelné a efektivní využití. Použitím nadačního příspěvku se rozumí úhrada nákladů vzniklých při realizaci účelu: ...................................................
 • Příjemce použije poskytnutý nadační příspěvek nejpozději do konce kalendářního roku ve kterém byl příspěvek poskytnut.
 • Příjemce se zavazuje umožnit vstup orgánům fondu a jejich partnerům na poskytnutý účel nadačního příspěvku. 
 • Příjemce se zavazuje umístit reklamu partnerů nadačního fondu. Reklama může být umístěna v prostorách a na propagačních materiálech vztahujících se k poskytnutému účelu nadačního příspěvku.

IV.

Vyúčtování nadačního příspěvku

 • V termínu do konce ledna následujícího roku, kdy byl příspěvek poskytnut, je příjemce povinen předložit písemné vyúčtování použití poskytnutých prostředků v podobě tabulky: soupis nákladů do výše poskytnutého příspěvku. Součástí vyúčtovaní je obrazová příloha konané akce nebo činnosti, kde je prezentován nadační fond
 • Nejpozději k tomuto datu je příjemce povinen vrátit na výše uvedený účet Nadačního fondu nepoužitou část poskytnutého nadačního příspěvku.
 • V případě, že příjemce poruší touto smlouvou stanovené podmínky, případně že poskytnuté prostředky budou použity v rozporu s účelem, pro který byly určeny, je příjemce povinen takto použité prostředky vrátit do 30 dnů ode dne doručení výzvy Nadačního fondu k vrácení neoprávněně použitých prostředků.
 • V případě, že příjemce nepředloží vyúčtování nadačního příspěvku řádně a včas, je příjemce povinen nadační příspěvek v celé výši vrátit do 30 dnů ode dne doručení výzvy Nadačního fondu k vrácení nadačního příspěvku.
 • Příjemce je povinen oznámit Nadačnímu fondu do 15-ti dnů všechny skutečnosti, které mají vliv na možnost použití poskytnutého nadačního příspěvku.

V.

Závěrečná ustanovení

 • Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
 • Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech.
 • Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.
 • Smluvní strany podpisem stvrzují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, že se seznámily s obsahem smlouvy a souhlasí s ním.

V Prostějově dne..........................                                                                                       V Prostějově dne..........................
........................................                                                                                                           ..............................................

za Nadační fond                                                                                                                        za příjemce

.

Potvrzení o daru

Nadační fond sportu, kultury a vzdělávání Prostějov se sídlem T.G.Masaryka 130/14 , 796 01 Prostějov, www.nadaceprostejov.cz

Potvrzení o daru neziskové organizaci v roce 2022

Prostřednictvím transparentního účtu č. 303967155/0300 byly přijaty finanční prostředky

Dárce :

Jméno:

Příjmení:

E-mail:

Ulice,Město/Obec PSČ

Firma/ IČO:

Další údaje:


Dar/Dary:

Výše daru:

Identifikátor daru v účetnictví:

Účel : sport, kultura, vzdělávání

Datum přijetí:

Nadační fond potvrzuje výše uvedené darování. Dar bude použit na účely vymezené zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, § 15 odst. 1 resp. § 20 odst.8. Toto potvrzení je vystavováno pro možnost uplatnění odpočtu poskytnutého daru od základu daně z příjmu.

Dne :

Za Nadační fond sportu, kultury a vzdělávání Prostějov

                                                                                                         -----------------------------------
                                                                                                                   sekretář/ka